ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรมหาชล

คริสตจักรมหาชล เกิดขึ้นจากการร่วมนิมิตการก่อสร้างคริสตจักร ได้รับการทรงนำจากพระเจ้า และนิมิตในการสร้างสาวกผู้ติดตามพระเจ้าและพร้อมที่จะเดินไปในมรรคาของพระองค์ ผ่านผู้ก่อตั้งคริสตจักรมหาชล โดยมี ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ , ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ และ ดร.รังสรรค์ สุกันทา ทั้ง 3 ท่านต่างเป็นผู้รับใช้ที่อยู่ต่างพื้นที่ แต่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จึงเกิดการทรงเรียกให้ร่วมนิมิตในการร่วมกันผลักดันการรับใช้ใน คริสตจักรมหาชลมีการนมัสการครั้งแรก ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อการก่อสร้างคริสตจักรหลังชั่วคราวเสร็จสิ้น จึงได้ย้ายมานมัสการ ณ คริสตจักรหลังชั่วคราว เลขที่ 999 นวมินทร์ ซอย 24 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เริ่มต้นนมัสการเมื่อพฤษภาคม 2553 คริสตจักรมีการเติบโตฝ่ายวิญญาณและเกิดผลอย่างมากมาย มีการเจิมเหนือผู้รับใช้ จนทำให้เกิดพลังแห่งพระคุณ และพระพรมากล้น เกินกว่าความเข้าใจหลายต่อหลายครั้ง สมาชิกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ในทางของพระเยซูคริสต์

คริสตจักรจะเน้นการอธิษฐานขอการทรงนำในทุกเรื่องราว ตั้งแต่การเริ่มต้นคริสตจักร การก้าวเดิน การเผชิญปัญหาด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ คริสตจักรมีนิมิตที่จะระดมจิตวิญญาณ ขับเคลื่อนด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งมีสติปัญญาบนความเชื่อ และไม่ละเลยที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความรักและเอื้ออาทร

วัตถุประสงค์ของคริสตจักร

เป็นคริสตจักรที่ประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และปราถนาที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในพระเจ้า รักษาระบบประเพณี และกฏหมายของพระองค์เพื่อให้คริสตจักรเป็นที่สำแดงพระประสงค์ของพระองค์เพื่อการเสริมสร้าง เพื่อการเยียวยารักษา
วัตถุประสงค์ของการรวมตัวเป็นคริสตจักรเพื่อสำแดงความรักในพระคริสต์โดยเน้น

  • รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจ
  • รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
  • การออกไปสร้างสาวก
  • การสามัคคีธรรม เพื่อแสดงความเป็นครอบครัวของพระเจ้า
  • การเสริมสร้างผู้เชื่อให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ

หลักการและแนวคิด

  • เป็นคริสตจักรแห่งการขับเคลื่อน เป็นคริสตจักรที่มีชีวิตแห่งการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนด้านการรับใช้ ขับเคลื่อนด้านการนมัสการ ขับเคลื่อนด้านฝ่ายวิญญาณ ขับเคลื่อนด้านการเพิ่มพูนคริสตจักร ขับเคลื่อนด้านการอภิบาล
  • เป็นคริสตจักรแห่งความสมดุลย์ เป็นคริสตจักรที่เน้นการสมดุลย์ด้านชีวิตและการรับใช้ ควบคู่กันไป เหมือนระบบอวัยวะในร่างกายที่มีความสมดุลย์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นคริสตจักรที่มีสุขภาพที่ดี
  • เป็นคริสตจักรแห่งการให้และการเสียสละ ปลูกฝังสมาชิกให้ยึดแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งการให้ การเสียสละ และการให้อภัย

ภาพถ่ายบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรมหาชล

Copyright © 2019 คริสตจักรมหาชล กรุงเทพฯ.