คริสตจักรมหาชล
ประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และปราถนาที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในพระเจ้า ..
อ่านต่อ
คริสตจักรมหาชล
ประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และปราถนาที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในพระเจ้า ..
อ่านต่อ
คริสตจักรมหาชล
ประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และปราถนาที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในพระเจ้า ..
อ่านต่อ
คริสตจักรมหาชล
ประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนที่มีหัวใจรักในองค์พระผู้เป็นเจ้า และปราถนาที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในพระเจ้า ..
อ่านต่อ

" คริสตจักรมหาชล คริสตจักรแห่งการเกิดผล
และสร้างผู้เชื่อด้วยความรัก
รวมพลังขับเคลื่อนพันธกิจในพระเยซูคริสต์ ”

แนะนำคริสตจักรมหาชล

คริสตจักรมหาชล เติบโตขึ้นจากผู้เชื่อและผู้รับใช้ ที่มีหัวใจเต็มล้นด้วยความรัก ที่มีต่อพระเจ้า ทุกคนต่างสัมผัสได้ถึง พระคุณอันยิ่งใหญ่ ต่างดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า เน้นเรื่องพระวจนะ การอธิษฐานและการนมัสการ เป็นคริสตจักรที่ผสมผสานชีวิตของผู้รับใช้เข้าด้วยกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร้อนรนและหิวกระหายที่จะเติบโต และเกิดผลภายใต้นิมิตและปรัชญาของคริสตจักร

คำเทศนาวันอาทิตย์

"ฤ จะเป็นเหมือน โสโดม โกโมราห์"

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

"เชื่อแค่ไปวัดไปวา"

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2019

"รบทุกครั้ง ชนะทุกครั้ง"

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

Copyright © 2019 คริสตจักรมหาชล กรุงเทพฯ.